Aansprakelijkheid

EquiSchaeffer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens ruiter/amazone/cursist/opdrachtgever voor enige schade, ook niet voor schade in verband met het niet of  het niet juist voldoen aan verwachtingspatronen, behalve in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat. EquiSchaeffer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie. De algemene KNHS voorwaarden zijn een leidraad waaraan EquiSchaeffer zich houdt.

Ik, als lesgever, ben:

  • niet gehouden tot enige vergoeding van indirecte schade daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  • ten opzichte van de meerijdende combinatie(s) / klanten niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is ten gevolge van het niet in acht nemen door de deelnemende combinatie(s) / klanten van veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen en instructies door of namens mij als lesgever.
  • slechts aansprakelijk voor directe schade van de deelnemende combinatie indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen van mij als lesgever, die in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf door mij als lesgever dient te worden betracht, dan wel het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van mij als lesgever.

De aansprakelijkheid van mij als lesgever voor directe kosten en schade, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor ik als lesgever mijzelf redelijkerwijs kan verzekeren en waardoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend. Dit bedrag wordt verminderd met het bedrag dat wordt uitgekeerd door de collectieve ongevallen verzekering met beperkte dekking en uitkering dat aan het bezit van het KNHS lidmaatschap van de deelnemende combinatie gekoppeld is.

 

Risico-acceptatie

De deelnemende combinatie(s) / klant(en) is/zijn op de hoogte van en accepteert/accepteren het risico dat inherent is aan het bedrijven van en het omgaan met paarden/pony’s in de ruimste zin des woord, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de instructie.Indien voor de deelnemende combinatie(s)/klant(en) uit het onberekenbare gedrag van een paard/pony schade voortvloeit zal dit risico voor rekening van de deelnemende combinatie(s)/klant(en) komen.