Aansprakelijkheid

EquiSchaeffer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens ruiter/amazone/cursist/opdrachtgever voor enige schade, behalve in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat. EquiSchaeffer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.