Op dit moment bekijkt u de openbare internetsite van EquiSchaeffer, wij stellen het erg op prijs dat u hierin geïnteresseerd bent.

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de informatie die u op deze website aantreft. Door het verdere gebruik van deze website na het openen ervan, verklaart de gebruiker zich volledig akkoord met de volgende voorwaarden:

Alhoewel wij redelijkerwijs alles in het werk stellen om te zorgen dat de informatie op deze website accuraat en actueel is, is het toch mogelijk dat deze website onjuistheden, verouderde informatie en/of typefouten bevat. Daarom geven wij geen garanties over de juistheid of volledigheid van de informatie op deze site. Verder aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie op deze site. Het eigendomsrecht op de namen, afbeeldingen, logo’s en foto’s van de diensten van ons berusten bij onszelf. Eventuele verwijzingen naar door derden geboden of geleverde informatie, inhoud, goederen, producten, processen of diensten via een handelsnaam, handelsmerk, fabrikantennaam of op andere wijze tijdens het gebruik van deze website betekenen niet automatisch de goedkeuring, instemming of aanbeveling daarvan of de verbinding daarmee van ons. Bovendien is het mogelijk dat deze website aan andere websites gekoppeld is, waarop wij geen invloed uitoefenen of die niet door ons onderhouden worden. Wij hebben de sites die aan deze site gekoppeld zijn niet of niet allemaal gecontroleerd en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites, of van eventuele pagina’s die niet rechtstreeks op de sites staan of van andere sites die aan dergelijke sites gekoppeld zijn. Wij bieden deze koppelingen alleen maar voor uw gemak aan en het feit dat wij een dergelijke koppeling aanbieden, betekent niet dat wij deze sites aanbevelen en/of goedkeuren.

Het gebruik van en het rondkijken op deze website vinden volledig op eigen risico plaats. Wij noch enige andere partij die betrokken is bij het maken, produceren of leveren van deze site is aansprakelijk voor eventuele directe, incidentele, indirecte of gevolgschade of strafvergoeding als gevolg van uw toegang tot of gebruik van deze site. Onder voorbehoud van het bovenstaande wordt alles op deze site aangeboden “zoals het is” en “zoals het beschikbaar is” zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, met inbegrip van maar niet beperkt tot stilzwijgende garanties over verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of het niet aantasten van de intellectuele eigendom van derden.

Wij behouden ons het recht voor te allen tijde zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen, correcties en/of wijzigingen op deze website en deze voorwaarden aan te brengen.

Indien een of meer van de bepalingen in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten werking gesteld worden, worden die bepalingen overeenkomstig de toepasselijke juridische bepalingen zoveel mogelijk in lijn met de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen geïnterpreteerd en blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Als wij nalaten naleving van een of meer bepalingen in deze voorwaarden te eisen of af te dwingen, betekent dat niet dat wij volledig van een bepaling of een recht afzien. Noch de handelwijze van een van de partijen waarin in dit document verwezen wordt, noch de handelspraktijk strekken tot wijziging van een bepaling in deze voorwaarden.

Wij vrijwaren ons van alle claims. Aansprakelijkheid wordt uitgesloten tot het bedrag dat de verzekeraar in een dergelijk geval uitkeert.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele rechtsgedingen tegen ons moeten voorgelegd worden aan de Nederlandse rechter. Als dit niet gebeurt binnen één (1) week nadat een dergelijke eis of een dergelijk geding ontstaan is, verjaart de eis of het geding.

Als u deze voorwaarden niet volledig aanvaardt, dient u het gebruik van deze website onmiddellijk te staken.

In verband met de Privacywet (geldend vanaf 25-05-2018) delen wij u mee dat wij Google Analytics gebruiken, uw IP-adres niet volledig opgeslagen wordt, wij de “gegevens delen” hebben uitgezet en dat wij geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Op de website worden de volgende persoonsgegevens verzameld: naam, adres, woonplaats, telefoonnumer en mailadres ten behoeve van administratieve doeleinden. We verwerken alleen persoonlijke gegevens die je zelf, bewust, aan ons hebt verstrekt en delen dit niet met derden.

U heeft jegens ons een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling, gegevenswissing, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar.  Wij hebben alle passende organisatorische – / technische maatregelen genomen om uw eventuele persoonsgegevens te beveiligen. U kunt altijd een schriftelijk verzoek indienen om uw inschrijf-/persoonsgegevens door ons te laten verwijderen. Wij wijzen alle aansprakelijkheid af in geval van verlies en/of onrechtmatige verwerking van eventuele persoonsgegevens.